เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.สมทบ  สันติเบ็ญจกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าร่วมหารือถึงแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะผู้บริหารโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุดมศึกษาต่อไป

 

ข้อมูล/ภาพ/เรียบเรียง: ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล  เผยแพร่: กฤติภูมิ แวงภูลา

 

Prev Next