นาย พสิษฐ์ ทองเต็ม นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศและ นายพีรสิชฌ์ สิงหเดโช ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ในการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22-27 พ.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยมีอาจารย์ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต  อาจารย์ชวลิต  ปัญญาอิสระ และอาจารย์อภิวัฒน์ จันโท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันดังกล่าว

สำหรับ นายพสิษฐ์ ทองเต็ม ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 5 -24 มิถุนายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

รายละเอียด

 

Prev Next