เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2560 นายแสงเลียพ  พอล ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 50 ประจำปี พ.ศ.2560 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ โดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับมอบรางวัล และทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แก่นิสิตนักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 5 ประเภท  ประกอบด้วย
ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประเภทที่ 4 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ประเภทที่ 5 เงินทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา

 

รายละเอียด

 

     โดยนายแสงเลียพ พอล  ได้รับรางวัล ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต    โดยได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ทุกสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2559  ในแต่ละคณะวิทยาหรือสำนักวิชาต่าง ๆ และโรงเรียนนายตำรวจ รวมทั้งทหารทุกเหล่าทัพที่ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ทุกหลักสูตรวิชาของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทยโดยสอบได้คะแนนรวมยอดเยี่ยมสูงสุดเป็นอันดับ 1 และได้แต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

Prev Next