เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำทีมโดย ผศ.ดร.ระวิน  สืบค้า, ดร.กรรณพต  แก้วสอน, อ.ชนิดา บุพตา, อ.ศุภสิทธิ์  ประเสิรฐลาภ และอ.ชวลิต ปัญญาอิสระ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 41 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 24 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงานการประชุมวิชาการจำนวน 5 ผลงาน และสามารถคว้ารางวัลระดับชาติ จำนวน 5 รางวัล คือ
 

1. โครงงานเรื่อง "การพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติเพื่อป้องกันการกระแทกของผลเมล่อน" ผลงานของ ตรีทิพ  เทวกุล, ณภูริ์  เพ็งเกษม, ธิดารัตน์  รักษากิจ, สิทธิพงศ์  หิตะจารีย์ (นักศึกษา) ซึ่งมี ดร.กรรณพต  แก้วสอน และ อ.ศุภสิทธิ์  ประเสิรฐลาภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
­รางวัลดีเด่นเกียรติยศ ภาคบรรยาย
­รางวัลดีเด่น ด้านการนำเสนอ ภาคบรรยาย
­ระดับเหรียญเงิน (ภาคบรรยาย)

 

รายละเอียด

 

2. โครงงานเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกไส้กรอก” ผลงานของ จิรฐา ปฐมรัตน์, จิรายุ ปฐมรัจน์, ภิญญาภัชญ์  จันทร์ศิริ (นักศึกษา) ซึ่งมี คุณดำรงฟล ศิลปะคง และ อ.ศุภสิทธิ์  ประเสริฐลาภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
­รางวัลระดับเหรียญเงิน (ภาคนิทัศน์) 
3. โครงงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องบดเศษกระดองปูม้า” ผลงานของ นันทพล เอี่ยมสอาด, กันตพิชญ์  ไหลพานิช, สุจินดา  คุนากัณต์, ศุภสัณห์  เสงี่ยมจิตต์ (นักศึกษา) ซึ่งมี ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
­รางวัลระดับเหรียญทองแดง (ภาคนิทัศน์) 

Prev Next