วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค พร้อมทีมงามโครงการการศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการ FSRU ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการฯ ต่อ คุณชัยยศ หาญอมร ผช.ผอ.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ และคณะทำงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี

 

รายละเอียด

 

โครงการดังกล่าวดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “การศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)” ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในพื้นที่แถบจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

Prev Next