เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 อ.มนตรี เรืองสิงห์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย ผศ. ดร. นิภาพร ก้านทอง และ ดร. นันทพร พึ่งสังวร นำนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 เข้าดูงานบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ผู้ดำเนินการ "ศูนย์กำจัดของเสียครบวงจรเพื่อสิ่งแวดล้อม" (Eastern Seaboard Environmental Complex : ESBEC) ซึ่งตั้งอยู่บนในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบล บ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยให้บริการ จัดเก็บ รีไซเคิล บำบัด และกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศ

 

รายละเอียด

 

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และการเยี่ยมชมหลุมฝังกลบขยะไม่มีพิษแบบนิรภัย (Secure Landfill) ที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


 

Prev Next