จากสถานการณ์ "ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019" ระบาดที่ส่งผลเสียหายต่อชีวิต และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและประชาคมโลก นั้น  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อถ่ายทอดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดCOVID 19 โดยมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการ ดังนี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่


1.ฉีดพ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโถงทางเดิน รวมทั้งทำความสะอาด พื้นที่ ราวบันได ลิฟท์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
2.ผลิตแอลกอฮอล์เจล เพื่อวางให้บริการภายในคณะฯ และทุกสาขาวิชา
3.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสาร และรณรงค์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ดื่มน้ำบ่อยๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพ

Prev Next