สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในงานนี้มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมงานถึง 12 สถาบัน โดยนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ สรุปผลรางวัลดังนี้

  1. รางวัลชมเชยด้านการนำเสนอ ภาคบรรยาย

เรื่อง ระบบควบคุมการให้อาหารแบบอัตโนมัติของไบโอรีแอคเตอร์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัว  นำเสนอโดย นางสาวเริ่มรัตน์ บุตรดี และฐิติพร เอมวงษ์โดยอาจารย์ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ และดร.กรรณพต แก้วสอน เป็นที่ปรึกษา

  1. รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร

นักศึกษาวิศวกรรมเกษตร ทีม “ชาวซอยหญ้า” สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายคิมหันต์ เวียนวัน, นายณัฐชนน เพียรอนันต์สกุล นายสิทธวีร์ สุขเฉลิม และนางสาวเริ่มรัตน์ บุตรดี  โดยมีอาจารย์ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ เป็นที่ปรึกษา

Prev Next