สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในงานนี้มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมงานถึง 12 สถาบัน โดยนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ สรุปผลรางวัลดังนี้

  1. รางวัลชมเชยด้านการนำเสนอ ภาคบรรยาย

เรื่อง ระบบควบคุมการให้อาหารแบบอัตโนมัติของไบโอรีแอคเตอร์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัว  นำเสนอโดย นางสาวเริ่มรัตน์ บุตรดี และฐิติพร เอมวงษ์โดยอาจารย์ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ และดร.กรรณพต แก้วสอน เป็นที่ปรึกษา

Image removed.

  1. รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร

นักศึกษาวิศวกรรมเกษตร ทีม “ชาวซอยหญ้า” สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายคิมหันต์ เวียนวัน, นายณัฐชนน เพียรอนันต์สกุล นายสิทธวีร์ สุขเฉลิม และนางสาวเริ่มรัตน์ บุตรดี  โดยมีอาจารย์ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ เป็นที่ปรึกษา

Prev Next