เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหม่ กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กิจกรรมย่อยที่ 2 การวิพากษ์ร่างหลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ผ่านระบบ video conferenceโดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อวิพากษ์ร่างหลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารให้ตอบสนองกับตลาดแรงงาน

รับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC ) และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า สถานประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯใน ครั้งนี้

 

Prev Next