คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิษย์เก่า    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558

Prev Next