เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา รวมจำนวน 112 คน ร่วมศึกษาภูมิปัญญาการทำข้าวหลามแบบดั้งเดิมของตำบลบางพระ ณ ร้านข้าวหลามแม่กิวบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์การทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบวีธีการทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยได้รับเกียรติจาก นางณัฐญาจิต อินทโชติ "ร้านข้าวหลามแม่กิวบางพระ" เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตรวมทั้งให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยบูรณาการการทำข้าวหลามกับวิชาชีพในหลักสูตร

Prev Next