นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในโครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern CodeFest) ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 2560 และ ในวันที่ 23-25 มิ.ย. 2560  ณ ห้องประชุม 506 อาคารสิรินธร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 ทีม 

ทีมที่ 1 "ฟ้าลั่นสั่งลุย IoT" ได้รับรางวัลที่ 1 ประกอบด้วย 
1. นายเมธาวุฒิ บัวขาว 
2. นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี
3. นายวรกานต์ วรรณ์ประเสริฐ

ทีมที่ 2  "ฟ้าลั่นสั่งลุย APPLICATION"  ประกอบไปด้วย
1. นายรชต สันธิศิริ
2. นายอภิสิทธิ์ กิดาการไกล
3. นายพนาพร ศรีสงครา
ได้รับรางวัลชมเชย ด้าน Application

ทีมที่ 3  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอกนิกส์  ประกอบไปด้วย
1. นายอุเทน  ไมตรีจิตต์
2.นายวุฒิชัย  อุดม
3.นายอธิรุธ  ผาสุข
ได้รับรางวัลที่ 3  ด้าน IoT

ซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดังกล่าวมี อ.ทัศพันธ์  สุวรรณทัต อ.อภิวัฒน์  จันโท และ อ.พงพัฒน์  สิงห์ศรี เป็นอาจารย์ควบคุมทีม

Prev Next