เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

  • นางสาววชิรญาณ์ นิตุธร 
  • นางสาวอิสริยาภรณ์ พิลี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์   

  • นายณัฐดนัย ช่วยเกิด
  • นายธราธิป มะโนคำ
  • นายปฏิภาณ เจสกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี เข้าร่วมแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ประกอบอาหาร(ผัดไทย) ในรายการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd)  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับเวิลด์ไดแด็คเอเชีย และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขัน จากจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 31 ทีม ระดับอาชีวศึกษา 26 ทีม และระดับอุดมศึกษา 5 ทีม ซึ่งแข่งขันตั้งแต่ 9-11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  โดยมีอาจารย์ญาธิปกรณ์ ธีระพลชัย และ อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

นอกจากนี้ ทางคณะยังได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันอีก 1 รายการคือ การแข่งขันประเภทที่ 1 การแข่งขันระบบควบคุม อัตโนมัติในอุตสาหกรรม  (Competition on Automation Control Technology for Industry 4.0) ในนามของทีม Rookie Bot โดยมี นายอรรจน์ ศรีพันธบุตร นายธนเดช สุขสยามชัย และนายวราวิทย์ มีเพียร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษาสามารถคว้ารับรางวัล อันดับที่ 5 ในระดับอุดมศึกษา จากจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 70 ทีม ระดับอาชีวศึกษา 56 ทีม และระดับอุดมศึกษา 14 ทีม โดยมีอาจารย์อภิวัฒน์ จันโท เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

Next