เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค และ ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ ได้นำ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

  • น.ส.สุพรรณี บุญวิเศษ
  • น.ส.ณัฐพร พันธุ์คง
  • น.ส.มนัสนันท์ ไพศาลเจริญไมตรี
  • น.ส.กัญญาภัค เจริญแพทย์
  • น.ส.ธมลวรรณ ขำโหลน

เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากคุณเศรษฐี กาญจนวิสิษฐผล ประธานกรรมการบริษัท จิ้วฮวด จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ตำบลแสนสุข อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี

Prev Next