เมื่อวันที่ 20 - 22 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้รับการตอบรับเข้านำเสนอผลงาน 3 บทความในงานประชุมวิชาการ AUCC 2017 (The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผลงานที่ร่วมนำเสนอ
ชื่อบทความ    นักศึกษา    อาจารย์ที่ปรึกษา

  • ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของพืช: กรณีศึกษาการปลูกเห็ด (Smart Growth System: Mushroom)

นายวรกานต์  วรรณ์ประเสริฐ
นายพนาพร  ศรีสงคราม    อ.สกุลชาย สารมาศ
อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี
อ.จริญญา อักษรณรงค์

  • ระบบควบคุมปัจจัยส ำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช:กรณีศึกษำแบบไฮโดรโปนิกส์ (Smart HydroPonic)

นายรชต  สันธิศิริ 
นายอภิสิทธิ  กิดาการไกล    อ.สกุลชาย สารมาศ
อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

  • ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช:กรณีศึกษำแบบปลูกด้วยดิน (Smart SoilFarm)

นายสุกฤษฏิ์  พุทธชาลี
นายเมธาวุฒิ  บัวขาว    อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี
อ.สกุลชาย สารมาศ


ซึ่งผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัลต่างๆดังนี้
ผลงาน “ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช:กรณีศึกษำแบบปลูกด้วยดิน (Smart SoilFarm)” ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม ในประเภทโครงการ Internet of Things (IOT) พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จากบริษัท MFEC ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ และได้รับรางวัล Good paper นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี และนายเมธาวุฒิ บัวขาว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นเจ้าของผลงาน โดยมี อ.สกุลชาย สารมาศ อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Prev Next