“ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การสำรวจความต้องการสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอภิปรายยกร่างหลักสูตร ณ ห้องประชุม SC103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสำรวจความต้องการสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเสนาฯ ดังนี้

  • คุณธนากฤศ อัถมี ตำแหน่งนักวิชาการที่ปรึกษาอาวุโส แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร  

  • คุณนนทิดา ไชยสถาน ตำแหน่ง Asst. Purchasing Manager  บริษัทร็อคส์พีซี จำกัด 

  • คุณพิพัฒน์ อักขระกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอน แอนด์ พี บราเธอร์ ฟูดส์ จำกัด 

  • คุณอภิชาติ จิตรแน่ ตำแหน่ง Production Team Leader บริษัท ยูรีโม (ประเทศไทย) จำกัด

  • คุณณรินทร์รัตน์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยาดรบุคคล บริษัท ซีเอฟพี จำกัด

 

 

รายละเอียด

 

 ทั้งนี้ ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์ ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท อ.อมรรัตน์ โมราราช และ ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้”

Prev Next