อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Lecturer

ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

อาจารย์

+

ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

อาจารย์

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี

อาจารย์

+

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี

อาจารย์

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Lecturer

อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ

อาจารย์

+

อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ

อาจารย์

อ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

อาจารย์

+

อ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

อาจารย์

อ.สุกัลยา ชาญสมร

อาจารย์

+

อ.สุกัลยา ชาญสมร

อาจารย์

อ.วิชญะ สมเกียรติ

อาจารย์

+

อ.วิชญะ สมเกียรติ

อาจารย์

อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

อาจารย์

+

อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

อาจารย์

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

Lecturer

อ.ปภากร ศรีสอน

อาจารย์

+

อ.ปภากร ศรีสอน

อาจารย์

ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

อาจารย์

+

ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

อาจารย์

อ.อมรรัตน์ โมราราช

อาจารย์

+

อ.อมรรัตน์ โมราราช

อาจารย์

อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

อาจารย์

+

อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

อาจารย์

อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Lecturer

ดร.สุพรรณี ศิวากรณ์

อาจารย์

+

ดร.สุพรรณี ศิวากรณ์

อาจารย์

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

+

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา

อาจารย์

+

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

+

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

อาจารย์

+

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

อาจารย์

อาจารย์สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Lecturer

อ.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

+

อ.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

+

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

+

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

+

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน 1331

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

+

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Lecturer

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

+

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์

+

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์

อ.มนตรี เรืองสิงห์

อาจารย์

+

อ.มนตรี เรืองสิงห์

อาจารย์

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

อาจารย์

+

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

อาจารย์

ผศ.ปราณี นิมิบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ปราณี นิมิบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นันทพร พึ่งสังวร

อาจารย์

+

ดร.นันทพร พึ่งสังวร

อาจารย์

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อาจารย์

+

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อาจารย์

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Lecturer

อ.กนกพร เกาะมั่น

อาจารย์

+

อ.กนกพร เกาะมั่น

อาจารย์

อ.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

+

อ.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

อาจารย์

+

ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

อาจารย์

ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

อาจารย์

+

ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

อาจารย์

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

อาจารย์

+

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

อาจารย์

อ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

อาจารย์

+

อ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

อาจารย์

อ.เพียงขวัญ เครือภู่

อาจารย์

+

อ.เพียงขวัญ เครือภู่

อาจารย์

อ.พิรดา สุดประเสริฐ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

+

อ.พิรดา สุดประเสริฐ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

ดร.ปวีณา แตงจวง

อาจารย์

+

ดร.ปวีณา แตงจวง

อาจารย์

รศ.ดร.วิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล

รองศาสตราจารย์

+

รศ.ดร.วิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล

รองศาสตราจารย์

ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.สมชาย พุยศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.สมชาย พุยศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

อาจารย์

+

ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

อาจารย์

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ