คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. รับสมัคร วันนี้ - 23 มี.ค. 2563

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Department of Mechatronic Engineering

การใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและระบบที่จะทำให้กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนด้านแรงงาน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Mechatronics and Robotics Engineering)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Mechatronics and Robotics Engineering) หรือ B.Eng. (Mechatronics and Robotics Engineering)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. วิศวกรเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2. นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3. นักออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
4. นักวิเคราะห์โครงการ
5. ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
6. วิศวกรจัดซื้ออุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ
7. อาจารย์ ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อาจารย์สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Lecturer

อ.ศิริชัย สมแสน

อาจารย์

+

อ.ศิริชัย สมแสน

อาจารย์

อ.นพรุจ เขียวนาค

อาจารย์

+

อ.นพรุจ เขียวนาค

อาจารย์

อ.อภิวัฒน์ จันโท

อาจารย์

+

อ.อภิวัฒน์ จันโท

อาจารย์

อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ

อาจารย์

+

อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ

อาจารย์

อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี

อาจารย์

+

อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี

อาจารย์

อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

อาจารย์

+

อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

อาจารย์

คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. รับสมัคร วันนี้ - 23 มี.ค. 2563