คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Department of Mechatronic Engineering

การใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและระบบที่จะทำให้กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนด้านแรงงาน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Mechatronics and Robotics Engineering)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Mechatronics and Robotics Engineering) หรือ B.Eng. (Mechatronics and Robotics Engineering)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. วิศวกรเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2. นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3. นักออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
4. นักวิเคราะห์โครงการ
5. ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
6. วิศวกรจัดซื้ออุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ
7. อาจารย์ ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563