คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

Department of Energy Technology

ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานของภาครัฐ และภาคเอกชน หลักสูตรนี้จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของนักวิจัย และวิศวกรด้านพลังงานในอนาคต ดังนั้นจึงเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทางวิชาการ การวิจัย ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนทางด้านเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม โดยรวมของประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ชื่อภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Energy Technology
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน) หรือ วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Engineering (Energy Technology) หรือ M.Eng. (Energy Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญ นักอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรึกษาทางด้านพลังงาน)
2. วิศวกรพลังงาน ทางภาคอุตสาหกรรม
3. นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563