คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Department of Computer Science

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีโครงข่ายระบบโทรคมนาคมที่ทั่วถึงและเป็นเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ รวมไปถึงมีระบบการขนส่งและการโทรคมนาคมที่ดี แต่ก็ยังคงประสบปัญหาในด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมไปถึงปัญหาทางภัยธรรมชาติ เป็นต้น ทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555-2559) ยึดกรอบแนวคิดและหลักการ โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยสนับสนุนการทำงาน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืน

ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงาน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Computer Science
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science) หรือ B.S. (Computer Science)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นักพัฒนาโปรแกรม
4. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
6. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
7. นักพัฒนาเว็บไซต์
8.นักทดสอบระบบ

อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Lecturer

ดร.สุพรรณี ศิวากรณ์

อาจารย์

+

ดร.สุพรรณี ศิวากรณ์

อาจารย์

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

+

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา

อาจารย์

+

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

+

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

อาจารย์

+

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

อาจารย์

คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อเรา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110