คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

Department of Food Industry and Service

ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกและการค้าเสรี มีผลทำให้ตลาดแรงงานทางด้านธุรกิจอาหารและการบริการเปิดกว้างมากขึ้น จึงมีความต้องการทางด้านกำลังคน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการประกอบอาหารบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัยของอาหาร การจัดการธุรกิจอาหารและการบริการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของธุรกิจอาหารและการบริการให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Food Industry and Service
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ หรือ วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Food Industry and Service) หรือ B.S. (Food Industry and Service)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตและการจัดบริการอาหารในสถานประกอบการอาหารต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม รีสอร์ท ครัวการบิน และโรงพยาบาลฝ่ายโภชนาการ
2. ผู้จัดการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยงในโรงแรม/ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
3. ผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
4. พนักงานในหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
5. ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการบริการอาหาร
6. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
7. อาชีพอื่น ๆ เช่น นักออกแบบและตกแต่งอาหาร ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือในอุตสาหกรรมบริการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

Lecturer

อ.ปภากร ศรีสอน

อาจารย์

+

อ.ปภากร ศรีสอน

อาจารย์

ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

อาจารย์

+

ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

อาจารย์

อ.อมรรัตน์ โมราราช

อาจารย์

+

อ.อมรรัตน์ โมราราช

อาจารย์

อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

อาจารย์

+

อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

อาจารย์

คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563