คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Department of Biotechnology

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกิดจากการบูรณาการความรู้จากวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนทางชีวภาพ การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของเอนไซม์ เทคโนโลยีของจุลินทรีย์ กระบวนการหมัก สิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย ตลอดจนการย่อยสลายโดยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ ทางด้านการเกษตร ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการผลิตพลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน จนปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทมากในชีวิตประจำวันจนพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้คนในสังคม

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ จึงมีการวางแผนและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยผลักดันให้หลักสูตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพถูกจัดเข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ตั้งแต่ ปี 2530 – 2534 และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่การบริหารของประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 มีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผันแปรไป มีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพ หนึ่งในนโยบายของรัฐบาล คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสร้างนวัตกรรมและก่อมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม

จากนโยบายของชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จะเห็นว่าการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยศักยภาพจากฐานด้านเกษตรและความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปได้อีกอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง การรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกได้ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มีความพร้อมในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมานานกว่า 20 ปี และยังพร้อมพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อีกต่อไปในอนาคต

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Biotechnology
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) หรือ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Biotechnology) หรือ B.S. (Biotechnology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง เอทานอล อุตสาหกรรมเกษตรต่าง ๆ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายบำบัดน้ำเสีย
2. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหน่วยงานราชการและเอกชน
3. พนักงานบริษัทที่ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มวิทยาศาสตร์และสารเทคมี เทคโนโลยีชีวภาพ
4. ประกอบอาชีพอิสระโดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

Download เล่มหลักสูตร

คำนิยม

Testimonials

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Lecturer

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

+

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์

+

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์

อ.มนตรี เรืองสิงห์

อาจารย์

+

อ.มนตรี เรืองสิงห์

อาจารย์

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

อาจารย์

+

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

อาจารย์

ผศ.ปราณี นิมิบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ปราณี นิมิบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นันทพร พึ่งสังวร

อาจารย์

+

ดร.นันทพร พึ่งสังวร

อาจารย์

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อาจารย์

+

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อาจารย์

คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อเรา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110