ขอเชิญบุคลากรคณะวิทย์ประเมินบริหารงานตามธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหาร

 

สำนักงานคณบดีคณะ

» งานบริหารงานทั่วไป  (โทร 1335)

» งานบุคลากร  (โทร 9108)

» งานคลังและพัสดุ  (โทร 1336/1333)

» งานบริการวิชาการ (โทร 9108/1334)

» งานนโยบายและแผน  (โทร 1336/9108)

» งานวิชาการและทะเบียน  (โทร 1334)

» งานพัฒนานักศึกษา  (โทร 1334)

» งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  (โทร 1334)

» งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (โทร 1334)

» งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (โทร 1336)

» งานประกันคุณภาพ  (โทร 1336)

หน่วยงานให้บริการ

» สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (โทร 8104)

» สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (โทร 8313)

» สำนักงานประกันคุณภาพ  (โทร 8521)

» สถาบันวิจัยและพัฒนา  (โทร 8509)

» สำนักงานอธิการบดี  (โทร 8924-7)

» กองคลัง   (โทร 8208)

» กองกลาง  (โทร 8414)

» กองบริหารงานบุคคล  (โทร 8425)

» กองนโยบายและแผน  (โทร 8410)

» กองพัฒนานักศึกษา  (โทร 1005)

» สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โทร 8404)

» สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก (โทร 9696)

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการให้บริการ ตามพันธกิจของคณะ