ขอเชิญชวนบุคลากรกรอกแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเอง ปีงบประมาณ 2563

ระบบสารสนเทศ (มหาวิทยาลัย)

» ระบบทะเบียนออนไลน์

» ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

» ฐานข้อมูลออนไลน์

» บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

» โปรแกรมภาษาอังกฤษ SPEEXX

»​ฐานข้อมูลวิจัย มทร.ตะวันออก

»ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

»ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) »

» สมัครใช้งาน ฟรี WiFi

» อีเมล์สำหรับบุคลากร

» เสนอแนะ แจ้งปัญหาการใช้งานด้านสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (คณะ)

» ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

» ดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์ม

» คลังข้อมูล มคอ.

» แบบประเมินตนเองของอาจารย์

» แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตร

»​ข้อมูลประกันคุณภาพคณะ

»ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่

»ขอห้องประชุมคณะ

»แจ้งซ่อมครุภัณฑ์คณะ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการให้บริการ ตามพันธกิจของคณะ