ขอเชิญบุคลากรคณะวิทย์ประเมินบริหารงานตามธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหาร

 

ข้อควรรู้ทั่วไป

» ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาตรี) 

»  ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาโท) 

» ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

» จรรยาบรรบุคลากร

» คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

» แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

» แผนยุทธศาสตร์คณะ 2563-2565 (ทบทวน 2564)

» แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

» มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สนง.(SOP)

» แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทย์ฯ งปม.63-65(ทบทวน งปม.64)

» แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทย์ฯ งปม.63-65 (ทบทวน งปม.64)

งานบริการวิชาการ

» แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

» แผนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.2562

» แผนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)

» แผนปฏิบัติราชการงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานคณบดีคณะ

» งานสารบรรณ  (โทร 1335)

» งานบุคลากร  (โทร 1335)

» งานคลังและพัสดุ  (โทร 1333 ส่วนกลาง 1045)

» งานบริการวิชาการ  (โทร 1334)

» งานนโยบายและแผน  (โทร 1336)

» งานวิชาการและทะเบียน  (โทร 1335)

» งานพัฒนานักศึกษา  (โทร 1334)

» งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  (โทร 1334)

» งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (โทร 1334)

» งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (โทร 1336)

» งานประกันคุณภาพ  (โทร 1336)

หน่วยงานให้บริการ

» สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (โทร 8104)

» สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (โทร 8313)

» สำนักงานประกันคุณภาพ  (โทร 8521)

» สถาบันวิจัยและพัฒนา  (โทร 8509)

» สำนักงานอธิการบดี  (โทร 8924-7)

» กองคลัง   (โทร 8208)

» กองกลาง  (โทร 8414)

» กองบริหารงานบุคคล  (โทร 8425)

» กองนโยบายและแผน  (โทร 8410)

» กองพัฒนานักศึกษา  (โทร 1005)

» สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โทร 8404)

» สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก (โทร 9696)

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการให้บริการ ตามพันธกิจของคณะ