คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษา) ในวันเสาร์ที่่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Prev Next