คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

Department of Agricultural Engineering

วิศวกรรมเกษตรเป็นสาขาที่ว่าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดการสูญเสียทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเกษตร ซึ่งประกอบด้วย เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมดินและน้ำ อาคารทางการเกษตร และวิศวรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มคุณภาพและสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตเกษตร รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตร

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering) หรือ B.Eng. (Agricultural Engineering)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. วิศวกรประจำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ฯลฯ
2. นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. วิศวกรที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบในกระบวนการผลิต
4. ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
5. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
6. ประกอบอาชีพอิสระหรือสตาร์ทอัพ (Startup)

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

Lecturer

ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กรรณพต แก้วสอน

อาจารย์

+

ดร.กรรณพต แก้วสอน

อาจารย์

อ.ชนิดา บุพตา

อาจารย์

+

อ.ชนิดา บุพตา

อาจารย์

อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ

อาจารย์

+

อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ

อาจารย์

อ.ภัทราพร สัญชาตเจตน์

อาจารย์

+

อ.ภัทราพร สัญชาตเจตน์

อาจารย์

ผศ.คมกฤช กิตติพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.คมกฤช กิตติพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อสาขาวิชา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา งานบริการวิชาการของคณะ