คณะผู้บริหารคณะวิทย์หารือการทำความร่วมมือกับผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ ประกอบด้วยนางสาวพัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา และนายยศภัทร เรืองไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายศรีชล ภิรมย์ลาภ และนายพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Read More

นักศึกษาสาขาวิทย์-อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนจาก บ.จิ้วฮวด จำกัด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค และ ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ ได้นำ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

Read More

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

  • นางสาววชิรญาณ์ นิตุธร 
  • นางสาวอิสริยาภรณ์ พิลี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์   

Read More

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 5-27 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree แบบ credit bank (หลักสูตรเทียบวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิต) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่สนใจ และพนักงานจากสถานประกอบการในภาคตะวันออก หลักสูตรที่ 1 จำนวน 35 คน หลักสูตรที่ 2 จำนวน 40 คน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และตัวแทนจากบริษัทในภาคอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในโครงการ ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิก

Read More

บุคลากรคณะวิทย์ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดกิจกรรมเกษียณ  เกษมสุข  เพื่อเลี้ยงอำลา แสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นั้น  ซึ่งกิจกรรมนี้มีความพิเศษกว่าทุก ๆ กิจกรรมที่คณะเคยจัด   คือบุคลากรคณะได้ร่วมแรงร่วมใจพกภาชนะส่วนตัวมาเองเพื่อใช้ในการรับประทานอาหาร เพื่อลดการใช้จาน ชามโฟม จานพลาสติก จานกระดาษ ช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  และรับผิดชอบล้างภาชนะของตนเองในบริเวณจัดล้างที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ  ผลการจัดกิจกรรม สามารถลดขยะแบบใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ได้ถึง 680 ชิ้น ถือว

Read More

คณะวิทย์จัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 เกษียณ เกษมสุข

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Exit Exam

วันที่ 21- 22 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Exit Exam คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง 211 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมถึงได้ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ได้เชิญวิทยากร คือ นางสาวปวริศา กิจประสพ และนางสาวปวีณา เมธีวรกิจ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ  จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับ Conversation skill สำนวนที่พบบ่อย ประเภทคำถามคำตอบพร้อมตัวอย่างข้อส

Read More

สาขาวิทย์-อาหารนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส และ ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน นำนักศึกษารายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 22 ราย  เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ณ บริษัท ทิพย์วันชัย ซีฟู๊ด จำกัด แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ ประกอบกิจการแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

Read More

สาขาวิชาวิทย์-อาหาร นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหาร

เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ตวงสิริ  สยมภาค และ ดร.วิริยา  นิย์ธีรานนท์  นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ณ บริษัท ที เอ็น ดี ฟูดส์อินดัสตรีย์ จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย บริษัทฯ จะแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลเกษตร  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียน ให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Read More

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ