คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน    เมื่อวันที่ 28 ก.พ 2558

Read More

คณะวิทย์จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิษย์เก่า    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558

Read More

คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษา) ในวันเสาร์ที่่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More

อ.พิรดา สุดประเสริฐได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค STI Thailand Awards 2015

นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ในการประกวด STI Thailand Awards 2015 ประเภทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  โดยส่งผลงานเรื่อง “ถิ่นเท้ายายม่อม  กลมกล่อม วิทย์ ชุมชน ภูมิปัญญา” เข้าร่วมประกวดครั้งนี้  ทั้งนี้ การส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากแป้งเท้ายายม่อมในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วและขนมไดฟูกุ”

Read More

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ