สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจัดอบรมอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชน

เมื่อวันที่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561  ดร.กมลวรรณ  จิตจักร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน นำทีมอาจารย์อบรมถ่ายทอดความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชน ณ นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ซึ่งได้สาธิตการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน เทคนิคการประหยัดพลังงานในบ้าน เทคโนโลยีการอบแห้งโดยพลังงานแสงอาทิตย์ 

Read More

คณะวิทย์ จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

มื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันสิ่่งประดิษฐ์แบตเตอรี่พกพาจากน้ำส้มสายชู  ภายใต้หัวข้อ "เปลี่ยนของเหลือใช้ ให้เป็นไฟฟ้า" ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มีนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน คน 42 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 14 ทีม  ผลการประกวดผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

  • รางวัลชนะเลิศ ทีม God-Dog (หมาเทพ) จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม พรรณราย ชรอ. จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

Read More

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงผลงานและสาธิตการทำขนมไทยในงานแถลงข่าวเกษตรบางพระแฟร์ 61

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม และ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  ร่วมจัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากมะเม่า  และสาธิตการทำขนมไทย  ในงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย

Read More

ทีมผู้บริหารคณะวิทย์ ร่วมประชุมร่วมมือ ด้านวิชาการกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันที่ 20 พ.ย.2561 อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต  ดร.สุธีรา  อานามวงษ์  พร้อมกับหัวหน้าสาขาและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการ กับภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการวิชาการ และคณาจารย์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งกิจกรรมที่กำลังจะดำเนินการ อาทิเช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิศวกรรมหุ่นยนต์ ฯลฯ อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

Read More

คณบดีคณะวิทย์ฯ นำทีมคณาจารย์ นักศึกษาร่วมอนุรักษ์การทำข้าวหลามแบบดั้งเดิมของบางพระ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา รวมจำนวน 112 คน ร่วมศึกษาภูมิปัญญาการทำข้าวหลามแบบดั้งเดิมของตำบลบางพระ ณ ร้านข้าวหลามแม่กิวบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์การทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบวีธีการทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยได้รับเกียรติจาก นางณัฐญาจิต อินทโชติ "ร้านข้าวหลามแม่กิวบางพระ" เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตรวมทั้งให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยบูรณาการการทำข้าวหลามกับวิชาชีพในหลักสูตร

Read More

คณาจารย์คณะวิทย์ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมตอนปลาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 90 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการให้บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร

Read More

คณะวิทย์ฯโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร

Read More

คณบดีคณะวิทย์ร่วมประชุมพิจารณาบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก  นางชนาพร บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัยและคณะทำงานร่วมประชุมหารือกับ คุณชัยยศ  หาญอมร วิศวกรระดับ 11 และคุณพุฒ  สระสำราญ  วิศวกรระดับ 9 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กับมห

Read More

มทร.ตะวันออก และ กฟผ. เตรียมสร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล  รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก   ผศ.ศิริวรรณ  คิดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี หัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร  ตัวแทนจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือกับ คุณพุฒ  สระสำราญ  หัวหน้าวิศวกรระดับ 9 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อเตรียมพร้อมจัดทำบันทึก

Read More

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ