สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลในด้านต่างๆ สรุปผลรางวัลดังนี้

 รางวัลโครงงานวิศวกรรมเกษตร ระดับดี (ภาคบรรยาย) เรื่อง การฆ่าเชื้อน้ำมะเม่าด้วยโอห์มมิคเทคนิค นำเสนอโดยนายสุเมธ สอนกลิ่ม และนางสาวชุติมา กรีทอง โดยอาจารย์ชนิดา บุพตา และอาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ เป็นที่ปรึกษา

• รางวัลโครงงานวิศวกรรมเกษตร ระดับดี (ภาคโปสเตอร์) เรื่อง เครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง นำเสนอโดยนายกฤษะณะ เกิดไทย และนางสาวกวินทิพย์ จันทร โดย ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า เป็นที่ปรึกษา

• รางวัลโครงงานวิศวกรรมเกษตร ระดับดี (ภาคโปสเตอร์) เรื่อง เครื่องหั่นแว่นสับปะรด นำเสนอโดยนายพชรพล สง่าโฉม และนางสาวฐิติพร เอมวงษ์ โดย อาจารย์ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ เป็นที่ปรึกษา

• ทีม AE Bangphra ชนะการแข่งขันรอบแรกและเป็นที่ 1 ของสาย C ในการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร (การขนถ่ายวัสดุเกษตร) สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายมนัสวี ศรีภูทอง, นายวชิรวิทย์ ยอดใจเพ็ชร และนายอัฐกิจ รื่นรมย์ โดยมี ผศ.คมกฤช กิตติพร เป็นที่ปรึกษา

 

Prev Next