วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขคู่มือและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรูปเล่มการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL) ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยกิจกรรมการจัดการความรู้ในครั้งนี้มีการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ร่วมประชุมหารือและแก้ไขคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem based learning ต่อจากการประชุมครั้งที่แล้วจนเสร็จสมบูรณ์ ได้เป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem based learning ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคู่มือนี้มีการจัดระบบข้อมูลให้เข้าใจง่าย มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและน่าเชื่อถือ นำไปสู่การเข้าถึงความรู้เพื่อให้คนในองค์กรมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยจะมีการเผยแพร่ความรู้ในคู่มือผ่านทางเว็บไซต์และแฟนเพจการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ผ่านทาง E-management จดหมายข่าว และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น หลังจากนั้นคณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อจัดทำรูปเล่มการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และยังสรุปร่วมกันอีกว่าในขั้นตอนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปใช้อย่างแพร่หลาย ควรจะจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป (KM Lunch) หรือนำความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

Prev Next