เกี่ยวกับคณะ

Our History

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในเขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดอยู่ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะที่ 2(ค2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจหลัก 4 ด้านตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีพันธกิจด้านการบริหารจัดการ

0 การได้งานทำของบัณฑิต
0 ผลการตรวจประเมิน IQA
0 อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก

วิสัยทัศน์

Major Views

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

พันธกิจ

Our Aims

1.ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองของประเทศที่มีคุณค่า
2.สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศ
3.บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้
4. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย 5. บริหารจัดการคณะฯ สู่องค์กรคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

ประวัติความเป็นมาของคณะ

Our Way of Success

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีพันธกิจหลัก 4 ด้านตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีพันธกิจด้านการบริหารจัดการอีกด้วย โดยแบ่งหน่วยงานภายในคณะเป็น 9 สาขาวิชา 2 ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักงานคณบดี

คณะฯ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีสาขาวิชาที่ให้บริการทางการศึกษา แก่นักศึกษาทั้งหมดของวิทยาเขตบางพระ ในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน มีประวัติความเป็นมาดังนี้

2518

ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ และศักยภาพ มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน

2531

เปลี่ยนแปลง สู่ "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"

ในวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”

2548

เติบโตสู่ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล"

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ได้การรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง

 

ผู้บริหาร

ทีมผู้บริหารของคณะ

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

คณบดี

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

คณบดี

...

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

+

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

+

ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

+

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ผู้ช่วยคณบดี

------

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ

+

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ

ดร.รัชดา ไชยเจริญ

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ

+

ดร.รัชดา ไชยเจริญ

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ

อ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

ผู้ช่วยด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

+

อ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

ผู้ช่วยด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทย์จัดการเรียนการสอนประดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวม 7 หลักสูตร ดังนี้

สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และทักษะในการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพื่อผลิตกำลังคนในการพัฒนาประเทศตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา เพื่อตอบสนองภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมืออาชีพ

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ร่วมทั้งต้องการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตเกษตร และการจัดการของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งศิลปะการตกแต่งอาหารเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและน่ารับประทาน การจัดการด้านธุรกิจ อาหารและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคน มีการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยังยืน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โภชนศาสตร์เข้าด้วยกัน บูรณาการเป็นองค์ความรู้ ด้านการแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การควบคุมและการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ

ระดับปริญญาโท

คณะวิทย์จัดการเรียนการสอนประดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรม รวม 1 หลักสูตร ดังนี้

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนได้ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ