เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสวัสดีใหม่ ปี 2563 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดี กล่าวเปิดงานและอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในกิจกรรมดังกล่าวคณะได้รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมลดขยะ ด้วยให้นำภาชนะในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มมาเอง ทำให้สามารถลดขยะได้ไม่น้อยกว่า 300 ชิ้น จากผู้เข้าร่วมงาน 90 คน

ทั้งนี้ คณะมีนโยบายจะขยายการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมไปยังนักศึกษา อีกต่อไป

 

ข้อมูล/ภาพ/เรียบเรียง/เผยแพร่: กฤติภูมิ แวงภูลา

 

Prev Next