เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 รศ. ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการผลงานของคณะ และเข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ หอประชุมมังคลอุบล

 

ในการนี้มีอาจารย์และบุคลากรเข้ารับโล่รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562 ดังนี้

  • ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ บุคลากรดีเด่นประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 ระดับผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองผู้อำนวยการสถาบัน หรือรองผู้อำนวยการสำนัก
  • ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ บุคลากรดีเด่นประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัย
  • อ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย บุคลากรดีเด่นประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายวิชาการ ด้านการพัฒนานักศึกษา
  • นางศศิธร บุญเสริม บุคลากรดีเด่นประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มที่ 3 บุคลากรสายสนับสนุน ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ

 

รายละเอียด

 

รวมทั้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 24 ท่านจากสาขาวิชาต่างๆ เข้ารับโล่และประกาศนียบัตรนักศึกษาดีเด่นเพชรราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2562 ในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถพิเศษ (การแข่งขัน) และด้านกีฬา

 

 

ข้อมูล / ภาพ/เรียบเรียง ดร.สุธีรา อานามวงษ์ เผยแพร่ : กฤติภูมิ แวงภูลา

 

Prev Next