นายภาณุศักดิ์ ดวงสีดา และ นายทวีศักดิ์  พิมพะ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เจ้าของผลงานโครงงานเรื่อง “คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม"  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสื่อสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์ ในการแข่งขันการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ปราจีนบุรี ซึ่งมี อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข และ อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานครั้งนี้

 

รายละเอียด

 

Prev Next