เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

-----

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

+

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เบอร์ภายใน 1332

กนกรัตน์ เบญจมาศ

นักวิชาการศึกษา

+

กนกรัตน์ เบญจมาศ

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน : 1334

อดิศักดิ์ จำปาสี

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

+

อดิศักดิ์ จำปาสี

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

เบอร์ภายใน 1334

นิสารัตน์ โหลนอก

งานนโยบายและแผนงาน

+

นิสารัตน์ โหลนอก

งานนโยบายและแผนงาน

เบอร์ภายใน 1336

ณัฐภัค อิ่มเอิบ

งานบุคลากร

+

ณัฐภัค อิ่มเอิบ

งานบุคลากร

เบอร์ภายใน 9108

กฤติภูมิ แวงภูลา

งานประกันคุณภาพและเทคโนโลยีการศึกษา

+

กฤติภูมิ แวงภูลา

งานประกันคุณภาพและเทคโนโลยีการศึกษา

เบอร์ภายใน 1336

นันทนา เยื้องไกรงาม

งานพัสดุ

+

นันทนา เยื้องไกรงาม

งานพัสดุ

เบอร์ภายใน 1333

รินทร์ศิริ จีนโห้

งานธุรการ

+

รินทร์ศิริ จีนโห้

งานธุรการ

เบอร์ภายใน 9110

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-----

สุจิระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ

แม่บ้าน

+

สุจิระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ

แม่บ้าน

เขมณัฐ อุสาห์ดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

เขมณัฐ อุสาห์ดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เสกศิลป์ มีดี

นักวิชาการศึกษา

+

เสกศิลป์ มีดี

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

-----

สมศักดิ์ ตรีกูต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

สมศักดิ์ ตรีกูต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ขวัญเรือน นาสา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ขวัญเรือน นาสา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ทองลี ชัยชาญ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ทองลี ชัยชาญ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

-----

ศศิธร บุญเสริม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ศศิธร บุญเสริม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ไพรินทร์ ซิ้มเต็ก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ไพรินทร์ ซิ้มเต็ก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-----

รพีพัฒน์ บุญทัศน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

รพีพัฒน์ บุญทัศน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

จริยา บุญเสริม

คนงาน

+

จริยา บุญเสริม

คนงาน

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ