วันนี้ พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2562 โดยมี รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ  ประธานคณะกรรมการฯ ดร.นัจภัค  สุขสวัสดิ์ กรรมการ และ ดร.จิตสุภา  สาคร  กรรมการและเลขานุการ เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ซึ่งการตรวจประเมินมี รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อมูลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้การตรวจประเมินฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ระดับคณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะตามพันธกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ซึ่งผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ระดับดีมาก"

รับสมัครนักศึกษาใหม่

Prev Next