วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี : ดร. จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่สู่สากล ในศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาบูรการณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันกับวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา และศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน

รับสมัครนักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ และมีคุณศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา คุณจันทร์จิรา เสริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา คุณงามจิต อินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม มทร.ตะวันออก รองคณบดี คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

 

รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก กล่าวว่า ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกคณะจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เสริมทักษะการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพในทักษะวิชาชีพ ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ซึ่งโครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่สู่สากล จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาความรู้ความเข้าใจในอาหารไทย ขนมไทย อาหารว่าง และภูมิปัญญาไทย นับเป็นโครงการที่ดีเพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในชุมชนที่ร่วมตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในการทำอาหารไทย ขนมไทย อาหารว่างไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และคงรักษาไว้ถึงเอกลักษณ์ไทยเพื่ออนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่สู่สากล มีกิจกรรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563

โดยมีการสาธิตการทำแกงมัสมั่นเม็ดบัว แกงสิงหล ขนมเกสรลำเจียก ขนมทองพลุ ขนมช่อม่วง ขนมปั้นขลิบไส้ปลา ข้าวหมาก อาหารหมักจากถั่วเหลือง เครื่องดื่มสมุนไพร และลิปบาล์มสมุนไพร จากอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทำขนมไทยและของว่างโบราณ การะเวกสอดสี ถั่วแปบ ประทัดลม และ สัมปันนี จากอาจารย์เกษมสุข เขียวทอง

และนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา และศิลปะการตกแต่งอาหาร โดยอาจารย์ยวนจิตร พิศล้ำ จากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา นอกจากนี้มีการจำหน่ายสินค้าจากชุมชนวัดเขาดิน และการแนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในงานอีกด้วย

เนื้อหาโดย : อ.ดร.สุธีรา  อานามวงษ์   /ภาพ:กฤติภูมิ  แวงภูลา

Prev Next