วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ให้ต้อนรับ รศ.บุษรา สร้อยระย้า ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม SC102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ คณบดีได้สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของคณะตามพันธกิจของคณะ พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะ ดังนี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่

1.เยี่ยมชมกิจกรรมการบริการวิชาการ "กระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพน้ำผลไม้ เชิงการค้าตามมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน" ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ชมกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ "ปฏิบัติการทำขนมไทยและการตกแต่งอาหาร" ณ อาคารสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3.เยี่ยมชมการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร "ปฏิบัติการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดปิดผนึก ตามมาตรฐาน GMP" ณ อาคารปฏิบัติการผลิตน้ำดื่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

เรียบเรียง/ภาพ กฤติภูมิ แวงภูลา

Prev Next