ประเมินความพึงพอใจศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมฯ

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

พันธกิจหลัก

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย 
2. หารายได้จากการให้บริการวิชาการ
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรม
4. ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานภายในศูนย์

1. หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
2. หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์
3. หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร
6. หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
7. หน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก

บริการของศูนย์ฯ

1. หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
-ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
-วิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านอาหารและเครื่องดื่ม
-งานด้านความปลอดภัยอาหาร
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จาก
การบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

2.หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์
-ให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพทางด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพ และ
การทดสอบทางประสาทสัมผัส ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา
-งานด้านความปลอดภัยอาหาร
-ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์
-จัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการร่วมกับสาขาวิชา
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

บริการของศูนย์ฯ (ต่อ)

3. หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ให้บริการวิชาการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียน
-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของโรงเรียนที่ขอรับบริการ
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่นๆ และสาขาวิชา

4. หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ให้บริการจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ทดสอบสมรรถนะและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

5. หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร
-ให้บริการจัดอบรมด้านอาหาร
-ทดสอบสมรรถนะและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านอาหาร
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

6. หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
-วิจัยและพัฒนางานด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
-ผลิต จำหน่าย ทดสอบผลิตภัณฑ์
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

7.หน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก
-วิจัยและพัฒนางานด้านนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-------

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

+

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

หัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

+

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

หัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

หัวหน้าหน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์

+

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

หัวหน้าหน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์

ผศ.เพียงขวัญ เครือภู่

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

+

ผศ.เพียงขวัญ เครือภู่

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

+

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร

+

อ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ผศ.ดร.สมทบ สันติเบญจกุล

หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก

+

ผศ.ดร.สมทบ สันติเบญจกุล

หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก

ทัศชา แพงเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

+

ทัศชา แพงเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ