ประเมินความพึงพอใจศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมฯ

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

พันธกิจหลัก

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย 
2. หารายได้จากการให้บริการวิชาการ
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรม
4. ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานภายในศูนย์

1. หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
2. หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์
3. หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร
6. หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
7. หน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก

บริการของศูนย์ฯ

1. หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
-ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
-วิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านอาหารและเครื่องดื่ม
-งานด้านความปลอดภัยอาหาร
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จาก
การบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

2.หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์
-ให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพทางด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพ และ
การทดสอบทางประสาทสัมผัส ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา
-งานด้านความปลอดภัยอาหาร
-ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์
-จัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการร่วมกับสาขาวิชา
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

บริการของศูนย์ฯ (ต่อ)

3. หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ให้บริการวิชาการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียน
-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของโรงเรียนที่ขอรับบริการ
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่นๆ และสาขาวิชา

4. หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ให้บริการจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ทดสอบสมรรถนะและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

5. หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร
-ให้บริการจัดอบรมด้านอาหาร
-ทดสอบสมรรถนะและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านอาหาร
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

6. หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
-วิจัยและพัฒนางานด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
-ผลิต จำหน่าย ทดสอบผลิตภัณฑ์
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

7.หน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก
-วิจัยและพัฒนางานด้านนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก
-จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-------

น.ส.อลิสา เทียมสกุล

พนักงานวิชาชีพ

+

น.ส.อลิสา เทียมสกุล

พนักงานวิชาชีพ

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

+

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

หัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

+

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

หัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ.อมรรัตน์ โมราราช

หัวหน้าหน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์

+

อ.อมรรัตน์ โมราราช

หัวหน้าหน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์

 • วท.ม. (อุตสาหกรรมการเกษตร)  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีการอาหาร)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผศ.ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

+

ผศ.ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ปร.ด.พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
   
 • วท.ม.พันธุศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   
อ.สกุลชาย สารมาศ

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

+

อ.สกุลชาย สารมาศ

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร

+

ผศ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร

 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ป.บัณฑิต(ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีการอาหาร)    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

 • ปร.ด.การวิจัยทางสถิติทางวิทยาการทางปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์

   
 • โทรศัพท์  : 033 136099 ต่อ1331
ผศ.ดร.สมทบ สันติเบญจกุล

หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก

+

ผศ.ดร.สมทบ สันติเบญจกุล

หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก

วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา    

ปร.ด.(เคมีประยุกต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทัศชา แพงเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

+

ทัศชา แพงเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

สกาวเดือน แสงงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

+

สกาวเดือน แสงงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ