คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอุดมศึกษา ปี 2564 ของมูลนิธิอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ 
ระดับอุดมศึกษาจำนวน 50 ทุน ปีละ 30,000 บาท  ตั้งแต่ปีแรกจนจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น และไม่ต้องใช้ทุนคืน

2.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ในหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิชาเอกที่กําหนด ดังนี้
          - วิศวกรรมศาสตร์ 
          - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          - อุตสาหกรรมการเกษตร
          - คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ไอที 
          - โภชนศาสตร์และการกําหนดอาหาร 
          - คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 
          - สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
          - พาณิชยศาสตร์(บริหารธุรกิจ/การบัญชี/การเงิน/การตลาด/การจัดการ) 
          - จิตวิทยา (วทบ.) 
          - ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          - เกษตรศาสตร์ (เกษตรกรรม/พืชสวน พืชไร่/โรคพืช/สัตวบาล/สัตวศาสตร์/ประมง/เทคโนโลยีการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร) 
2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป 
2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัว/ผู้อุปการะมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี 
2.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กําลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน 
2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 
2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้ตลอดระยะเวลารับทุน

 

รายละเอียด เงื่อนไข ข้อผูกพัน และเหตุระงับสิทธิสำหรับผู้ได้รับทุน 

 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

 

Prev Next