เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564   นางสาวธนัฎฐา งามเกษมทรัพย์ นางสาวจิตสุภา มณีแสง และนางสาวกชกร ขจรกลิ่น  ทีมสามสาวควงกระบวย นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับรางวัลปลอบใจ ในการแข่งขัน TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR CHEF RISING STAR CHEF: SECRET OF SAUCE

เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟระดับอุดมศึกษา ที่เป็นเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถด้านการปรุงอาหาร และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน-นิสิต-นักศึกษาด้านอาหารรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการปรุงอาหาร และรู้จักการปรับประยุกต์ใช้วัตถุดิบต่างๆ มาปรุงอาหารเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือเยาวชนไทย ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในอนาคตต่อไป  โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำเนินงานควบคุมและฝึกซ้อมทีม ได้แก่ อาจารย์ปภากร ศรีสอน อาจารย์เกษมสุข  เขียวทอง และอาจารย์ธนวันต์  พัฒนสิงห์ ทั้งนี้กิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านวิชาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

TIPAROS

TIPAROS

TIPAROS

 

Prev Next