แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.คุณภาพการบริการ
1.1 ให้การบริการด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร สุภาพ
1.2 ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
1.3 ติดตาม รายงานความคืบหน้าของงาน
1.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ถูกต้องตามระเบียบวินัย
2.ด้านการจัดการ
2.1 ให้บริการที่ถูกต้อง ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา
2.2 ใช้ แบบฟอร์ม เทคโนโลยี หรือ เครื่องมือเหมาะสมกับงาน
3.ด้านระบบการบริการ
3.1 ให้บริการเป็นระบบ แจ้งขั้นตอนบริการที่ชัดเจน
3.2 แบบฟอร์ม หรือขั้นตอนการให้บริการ มีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
4.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ