เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คุณธีราพร สายเคน ผู้แทนจากบริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด เข้าพบ รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่มีผลการเรียนและร่วมกิจกรรมดีเด่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวสุริยาพร สงจิ๋ว และนางสาวเกษราภรณ์ คำด้วง

สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหารรับมอบทุน

ในการนี้ รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดี พร้อมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา

สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหารรับมอบทุน

สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหารรับมอบทุน

Prev Next