คำชี้แจง

คำชี้แจง : แบบประเมินสำหรับนักศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อให้รับความคิดเห็นจากนักศึกษาในด้านการให้คำปรึกษาของอาจารย์ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และการประเมินตนเอง ซึ่งมี  5 ส่วน ดังนี้
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
    ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองของนักศึกษา
    ส่วนที่ 3 แบบประเมินการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
    ส่วนที่ 4 ประเมินช่องทางการให้ข้อมูล ข่าวสาร
    ส่วนที่ 5 ประเมินคุณภาพ หรือประโยชน์ที่ได้รับ จากการให้บริการข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองของนักศึกษา
นักศึกษาโปรดประเมินตนเองในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.1. มีความเป็นผู้นำ
2.2.มีจิตสาธารณะ
2.3.มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.4.มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.5.มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.6.มีวินัย
2.7.มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย
2.8.มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
2.9.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.10.มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
2.11.สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.12. มีความคิดสร้างสรรค์
2.13. มีทักษะในการนำเสนอผลงาน
2.14. สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.15. มีความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพของตนเอง
2.16. สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.1. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร และการวางแผนการเรียน
3.2. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและการเลือกรายวิชา
3.3. การให้คำแนะนำและช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามีปัญห้าด้านการเรียน
3.4. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหาแหล่งทุนการศึกษา
3.5. การให้คำแนะนำด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.6. การให้คำชี้แนะเมื่อนักศึกษามีปัญหาด้านการใช้ชีวิต
3.7. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.8. การให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพในอนาคต
3.9.ความสะดวกในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
3.10.การให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
3.11.การให้คำแนะนำและการชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
4.1. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.2เฟซบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.3.ไลน์กลุ่ม/เฟซบุ๊คสาขาวิชา
4.4 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานคณบดี
โปรดประเมินระดับความพึงพอใจของการให้ข้อมูลข่าวแต่ละประเภท
5.1 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
5.2. ข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งทุน ทุนการศึกษาต่อ
5.3. ข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
5.4.ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา