คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. รับสมัคร วันนี้ - 23 มี.ค. 2563

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทย์จัดการเรียนการสอนประดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวม 7 หลักสูตร ดังนี้

สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และทักษะในการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพื่อผลิตกำลังคนในการพัฒนาประเทศตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา เพื่อตอบสนองภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมืออาชีพ

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ร่วมทั้งต้องการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตเกษตร และการจัดการของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งศิลปะการตกแต่งอาหารเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและน่ารับประทาน การจัดการด้านธุรกิจ อาหารและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคน มีการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยังยืน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โภชนศาสตร์เข้าด้วยกัน บูรณาการเป็นองค์ความรู้ ด้านการแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การควบคุมและการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ

คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. รับสมัคร วันนี้ - 23 มี.ค. 2563

ระดับปริญญาโท

คณะวิทย์จัดการเรียนการสอนประดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรม รวม 1 หลักสูตร ดังนี้

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนได้ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ