อ.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

+

อ.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

คณะวิทย์จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนแบบ STEM Education

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Read More
อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

+

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

+

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

+

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

+

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน 1331