เครื่องมือ ครุภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นอาคารปฏิบัติการ และสำนักงานของอาจารย์จารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

Read More
อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

+

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

  • วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร

อาจารย์

+

อ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร

อาจารย์

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์