นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรคว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลในด้านต่างๆ สรุปผลรางวัลดังนี้

 รางวัลโครงงานวิศวกรรมเกษตร ระดับดี (ภาคบรรยาย) เรื่อง การฆ่าเชื้อน้ำมะเม่าด้วยโอห์มมิคเทคนิค นำเสนอโดยนายสุเมธ สอนกลิ่ม และนางสาวชุติมา กรีทอง โดยอาจารย์ชนิดา บุพตา และอาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ เป็นที่ปรึกษา

Read More

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ คว้ารางวัลผลงานระดับยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( AUC2 )

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( The ASEAN Undergraduate Conference In Computing : AUC2 ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย มีนักศึกษาและผลงานได้รับการเข้าร่วมจำนวน 14 คน 11 ผลงาน ซึ่งได้รับรางวัลโดยแยกเป็นประเภทผลงานดังต่อไปนี้

Read More

นักศึกษาคณะวิทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1และรางวัลชมเชย ในโครงการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern CodeFest)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในโครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern CodeFest) ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 2560 และ ในวันที่ 23-25 มิ.ย. 2560  ณ ห้องประชุม 506 อาคารสิรินธร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 ทีม 

ทีมที่ 1 "ฟ้าลั่นสั่งลุย IoT" ได้รับรางวัลที่ 1 ประกอบด้วย 
1. นายเมธาวุฒิ บัวขาว 
2. นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี
3. นายวรกานต์ วรรณ์ประเสริฐ

Read More

นักศึกษาสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25

นักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมและการบริการ  เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25

Read More

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

  • นางสาววชิรญาณ์ นิตุธร 
  • นางสาวอิสริยาภรณ์ พิลี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์   

Read More