คณะวิทย์ฯ จัดโครงการธำรงรักษ์การทำประมงและการต่อเรือบางพระ

วันที่ 23 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ
ณ ชุมชนชายทะเลบางพระ หมู่ที่ 1 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และนำความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาประยุกต์กับวิชาชีพของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่

1. คุณทิวา ลิ้มงาม เรื่อง การทำประมงพื้นบ้าน 

2. คุณเสริม เจือสุวรรณ เรื่อง ภูมิปัญญาการต่อเรือประมงพื้นบ้าน การซ่อมและบำรุงรักษา 

Read More

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ คว้ารางวัลผลงานระดับยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( AUC2 )

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( The ASEAN Undergraduate Conference In Computing : AUC2 ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย มีนักศึกษาและผลงานได้รับการเข้าร่วมจำนวน 14 คน 11 ผลงาน ซึ่งได้รับรางวัลโดยแยกเป็นประเภทผลงานดังต่อไปนี้

Read More

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตร วท.บ.(วิทยการคอมพิวเตอร์)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ตามระบบและประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ " ดี"

Read More

นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ AUCC 2017

เมื่อวันที่ 20 - 22 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้รับการตอบรับเข้านำเสนอผลงาน 3 บทความในงานประชุมวิชาการ AUCC 2017 (The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผลงานที่ร่วมนำเสนอ
ชื่อบทความ    นักศึกษา    อาจารย์ที่ปรึกษา

Read More

เคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืช

วันที่ 16 ม.ค.2560 ทีมงานเคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืชอัตโนมัติ (โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติแบบใช้ดิน แบบไม่ใช้ดิน และโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ) ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More

นักศึกษาคณะวิทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1และรางวัลชมเชย ในโครงการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern CodeFest)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในโครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern CodeFest) ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 2560 และ ในวันที่ 23-25 มิ.ย. 2560  ณ ห้องประชุม 506 อาคารสิรินธร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 ทีม 

ทีมที่ 1 "ฟ้าลั่นสั่งลุย IoT" ได้รับรางวัลที่ 1 ประกอบด้วย 
1. นายเมธาวุฒิ บัวขาว 
2. นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี
3. นายวรกานต์ วรรณ์ประเสริฐ

Read More
อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

+

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

  • วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

+

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

  • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

+

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

+

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง