คณะวิทย์จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนแบบ STEM Education

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Read More

คณะวิทย์ จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

มื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันสิ่่งประดิษฐ์แบตเตอรี่พกพาจากน้ำส้มสายชู  ภายใต้หัวข้อ "เปลี่ยนของเหลือใช้ ให้เป็นไฟฟ้า" ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มีนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน คน 42 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 14 ทีม  ผลการประกวดผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

  • รางวัลชนะเลิศ ทีม God-Dog (หมาเทพ) จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม พรรณราย ชรอ. จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

Read More

คณาจารย์คณะวิทย์ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมตอนปลาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 90 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการให้บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร

Read More

คณะวิทย์จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสีจากแป้งเท้ายายม่อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสีจากแป้งเท้ายายม่อม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อถ่ายทอดงานวิจัย การสร้างแป้งฝุ่นเท้ายายม่อที่เติมผงสีจากแดงกระเจี๊ยบแดงและขมิ้นชัน โดย อ.พิรดา สุดประเสริฐ รศ.เกศริน ฑีฆายุ ผศ.ตวงสิริ สยมภาค อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์ ซึ๋งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเกษตรแห่งชาติ เป็นจำนวนมาก

ภาพ : อ.พิรดา สุดประเสริฐและอ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

Read More

คณะวิทย์จัดโครงการรพัฒนาความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี "Head Hand Heart"

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี  กิจกรรมที่ 1 :"Head Hand Heart"
 เป็นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการรู้การคิดและสืบค้นยืนยันความคิดด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้อาศัยกิจกรรมการเรียนที่ประกอบด้วย ABCDP สุดท้ายเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง A = active learning, B = Behaving well, C = Cooperative learning, D = Discover learning ,P = Progress learning 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มปฏิบััติการ
1. กลุ่มเคมี หัวข้อ Holi chem (การทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของผงสี)

Read More
อ.ดร.กนกพร เกาะมั่น

อาจารย์

+

อ.ดร.กนกพร เกาะมั่น

อาจารย์

อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

อาจารย์

+

อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

อาจารย์

อ.ดร.รัชดา ไชยเจริญ

อาจารย์

+

อ.ดร.รัชดา ไชยเจริญ

อาจารย์

ผศ.ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

+

อ.ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์